Начало Правни въпроси Констативен нотариален акт. Нямам документ за собственост на имот. Какво да направя?

Констативен нотариален акт. Нямам документ за собственост на имот. Какво да направя?

524
0
Автор: адв. Вари Бельов
Телефон за контакт: +359 887 093 003
Адвокатска кантора Бельов предоставя на вашето внимание разяснение относно това какво е констативен нотариален акт;  как може да се сдобием с констативен нотариален акт; какво представлява процедурата по обстоятелствена проверка?

От юридическа гледна точка, издаването на констативен нотариален акт е уредено в разпоредбата на чл. 587 от Гражданско процесуалния кодекс, а неговата доказателствена сила и редът за оспорването му – в

Тълкувателно решение №11 от 21.03.2013 г. по тълкувателно дело No 11/2012г., Върховния касационен съд.

Констативният нотариален акт е често срещана форма за признаване на право на собственост въз основа на писмени доказателства и свидетелски показания, като в закона са предвидени две хипотези, а именно:

1) Констативен нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства.

2) Констативен нотариален акт, удостоверяващ право на собственост по давност въз основа на обстоятелствена проверка.

Когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.

Компетентен да издаде констативен нотариален акт е винаги – нотариусът, в чиито район се намира недвижимия имот.

Ако собственикът не разполага с такива доказателства или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на поне трима свидетели.

Свидетелите се посочват от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот.

Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.

Въз основа на доказателствата по ал. 1 и 2 нотариусът се произнася с мотивирано постановление.

Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът издава на молителя констативен нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.

Констативният нотариален акт съдържа:
  • Годината, месеца, деня, а когато е необходимо-и часа и мястото на издаването му;
  • Името на нотариуса, който го издава;
  • кратко обозначение на документите, удостоверяващи наличността на изискванията на чл. чл. 586, ал. 1 от ГПК(сходни изисквания като при издаването на нотариален акт);
  • Пълното име или наименованието и единния граждански номер на собственика, номера, датата, мястото и органа на издаване на документа за самоличност
  • Точно описание на недвижимия имот с посочване на границите и местонахождението му.
Продължителност на производството : 1 до 9 месеца (в зависимост от казуса).

Производството започва с молба-декларация отправена до нотариуса.

Същата следва да бъде заверена от кмета на населеното място (кмета на района), областния управител и съответните звена към кметството и областната управа.

За производството по обстоятелствена проверка, съответно издаването на констативен нотариален акт са необходими и схема на самостоятелен обект и/или скица на поземлен имот, данъчна оценка и други(в зависимост от казуса).

Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал.1 от Конституцията на Република България правото на собственост се гарантира и защитава от закона.

В производството по издаване на т.н. конститутивен нотариален акт, се удостоверяват волеизявления на лица, насочени към сключването на сделка, целящи прехвърляне на права, докато при издаването на констативен нотариален акт, с нотариалното удостоверяване се удостоверява съществуването на правото.

Снабдяването с констативен нотариален акт е само един от възможните способи за позоваване на давността.

Констативния нотариален акт се издава в специално уредено от закона производство за проверка и признаване съществуването на правото на собственост и притежава обвързваща доказателствена сила за третите лица и за съда.

Той ги задължава да приемат, че посоченото в акта лице е собственик на имота, като правният извод на нотариуса за съществуването на това право се счита за верен до доказване на противното с влязло в сила решение.

Такси

За издаването и на двата вида констативен нотариален акт се заплащат нотариални такси, такси за вписване и местен данък.

Адвокатска Кантора Бельов Ви информира, че настоящата статия не съставлява адвокатска консултация, но поради значимостта на гарантираното и защитено от закона право на собственост, ние препоръчваме, винаги да търсите съдействие от адвокат.

Автор: адв.Вари Бельов

Телефон за контакт: +359 887 093 003


There is no ads to display, Please add some